ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR VAKANTIEWONING


Reservering/huurovereenkomst
De verhuurder/eigenaar en huurder komen uitdrukkelijk overeen dat de huurovereenkomst tot stand komt via:

 • Een rechtstreekse aanvraag via onze website - per mail aan info@lacapella.be;

 • Een aanvraag via onze exclusieve partner: Nice2Stay.

De woning kan gehuurd worden tijdens de periodes en tegen de tarieven aangegeven op deze websites.

Via onze website kunt u per mail (info@lacapella.be) een reservatie aanvragen. In uw mail moeten volgende zaken vermeld staan:

 • Volledige naam

 • Adres

 • Mobiel nummer

 • Rekeningnummer (IBAN/BIC) voor terugbetaling van de waarborg

 • Periode die u wenst te huren

 • Aantal personen

De huurovereenkomst zal bevatten:

 • De huurperiode

 • De aankomst- en vertrektijd

 • Huurprijs, waarborgsom, schoonmaakkosten en betalingstermijnen worden vermeld.

 • Adres ontvangt u (na volledige betaling van de huurprijs en de waarborgsom) zo’n 6 weken voor aankomst.

 • De reservatie is slechts geldig na goedkeuring per mail van verhuurder/eigenaar.

Per mail bevestiging door de huurder van de door de verhuurder/eigenaar overgemaakte huurovereenkomst wordt de huurovereenkomst tussen partijen gesloten en aanvaardt de huurder hiermee deze algemene huurvoorwaarden, zonder enig voorbehoud. Gelieve deze daarom zorgvuldig door te nemen. De huurder zal de overige huurders/reisgenoten informeren over de inhoud van de huurvoorwaarden.

Verblijfsduur
HOOG SEIZOEN (juli-augustus)
De vakantiewoning dient ten minste voor 7 achtereenvolgende nachten gehuurd te worden.
De woning wordt steeds verhuurd van zaterdag (aankomst tussen 16u. en 19u.) tot zaterdag (vertrek ‘s morgens voor 10u.)
Gelieve de aankomst- en vertrekuren te respecteren. Bij het niet naleven van deze aankomst- en vertrektijden zal een bijkomende toeslag van 27,50 euro per begonnen uur aangerekend worden.

MID-LAAG SEIZOEN (april-juni & september-maart)
De vakantiewoning dient ten minste voor 5 achtereenvolgende nachten gehuurd te worden.
Dag van aankomst- en vertrek is in onderling overleg met de verhuurder/eigenaar en pas van kracht nadat de verhuurder/eigenaar hiermee voorafgaand heeft ingestemd. Deze instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging. Aankomst- en vertrek uren blijven onveranderlijk.

De duur van de verhuring kan niet verlengd worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder/eigenaar.

Wijze van betaling
Betalingen gebeuren op volgend adres:
LT Construct bv
BE0831.193.592
Gaversesteenweg 309 te 9820 Merelbeke BELGIË
IBAN: BE36 7310 2174 8381 - BIC:KREDBEBB

Alvorens een boeking definitief wordt, dient er bij reservatie 30% van de huurprijs betaald te worden. Indien deze betaling niet 72h na ontvangst van de mail - reservatie aanvraag wordt ontvangen door de verhuurder, vervalt onherroepelijk de reserveringsaanvraag.

Het restant van de huurprijs en de waarborgsom dienen minstens 6 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden. De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is.

Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier per mail van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 30% geldt dan als annuleringskost.

Indien de huurovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet terstond de gehele huurprijs worden voldaan.

De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.

Waarborg
6 weken voor aankomst wordt aan de verhuurder/eigenaar een waarborgsom betaald ten bedrage van 500,00 euro alvorens de huurder de vakantiewoning in gebruik mag nemen. Deze zal na aftrek van eventuele vergoeding bij schade, breuk of verlies, zowel binnen als buiten, uiterlijk binnen de 14 dagen na vertrek terug betaald worden.

De verhuurder/tussenpersoon behoudt zich het recht voor het verhuurde goed te controleren na vertrek van de huurder. Aan volgende eisen moet worden voldaan:

 • Er is geen schade aangericht aan de woning of de inboedel, tenzij door

 • normaal gebruik

 • Er zijn geen boetes opgelegd vanwege illegale activiteiten, overige verhuur en/of bestelde diensten tijdens het verblijf

 • De huurder is niet uit de accommodatie gezet door de eigenaar of afgevaardigde van de eigenaar of de politie

 • Al het afval is opgeruimd in de daarvoor bestemde containers en alle gebruikte keukeninventaris is schoongemaakt en opgeruimd

 • Alle sleutels zijn overhandigd*

 • Alle rekeningen van tijdens het verblijf zijn betaald voor vertrek

 • Geen linnen zijn verdwenen of beschadigd

 • Geen vroege aankomst of te laat uitchecken

In geval van schade en in geval van ontoereikendheid van de waarborg, kan de verhuurder/eigenaar aan de huurder de betaling van bijkomende vergoedingen opeisen.
De waarborg wordt onder geen enkele voorwaarde aanschouwd als deel van de huurwaarde of voorschot daarop en er zal zodoende daarop geen interest kunnen geëist worden.
*Bij zijn vertrek dient de huurder de woning volledig af te sluiten en de sleutels te overhandigen aan de tussenpersoon op de afgesproken plaats en tijdstip.
Indien de huurder de sleutels bij vergissing zou hebben meegenomen dient hij deze zo snel mogelijk, per aangetekend spoed zending of andere speciale dienst terug te bezorgen.

Annulatie
DOOR HUURDER
Bij annulatie door de huurder zal hij volgende vergoedingen verschuldigd zijn:
In geval van annulering meer dan 6 weken voor aanvang van het verblijf zal 50% van de aanbetaling worden geretourneerd. Bij een annulering binnen de termijn van 6 weken zal geen restitutie plaatsvinden. 
Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

DOOR VERHUURDER
Als de verhuurder door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is de gereserveerde vakantiewoning te annuleren, zal de betaalde huursom en/of waarborg worden terugbetaald, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

Reisverzekering
We raden al onze huurders aan een reis- en annulatieverzekering aan te schaffen voor hun vakantie.

Valse reserveringen
Reserveringen die gemaakt worden onder valse voorwendselen zullen resulteren in het inhouden van uw gemaakte betalingen en de partij zal geen toegang tot de woning verkrijgen.

Aantal personen
De vakantiewoning is geschikt voor maximum tien (10) personen. Alle personen dienen bij de reservering te worden aangemeld. Indien dit aantal wordt overschreden heeft de verhuurder het recht om, naar zijn eigen discretionaire keuze de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen zonder enig recht op vergoeding of terugbetaling van de reeds betaalde bedragen, dan wel een bijkomende huur aan te rekenen van 25% van de huurprijs per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.

Onderverhuring
Onderverhuring van de vakantiewoning is niet toegestaan.

Bestemming
De woning wordt uitsluitend verhuurd als vakantieverblijf met elke uitsluiting van elke vorm van beroepsmatige activiteit.
Het is de huurder/reisgenoten ten allen tijde verboden er meubels of ander roerend goed op te slaan met uitzondering van persoonlijke gebruiksvoorwerpen voor gebruik tijdens de huurperiode.

Aanvaarding van goede staat
De verhuurder/eigenaar biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid.

Zorg voor huis en omgeving
De gehuurde vakantiewoning dient door de hoofdhuurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
De huurder verbindt zich ertoe, tijdens zijn verblijf, de rust van de buren te eerbiedigen en zich te houden aan de plaatselijke reglementering inzake nachtlawaai.
De huurders zullen zich als een goede huisvader te gedragen en zal tijdens het verblijf de vakantiewoning behouden tegen brand, vorstschade, inbraak enz.
De huurder kan de toegang niet ontzeggen aan klusjesmannen, tuinmannen of anderen die instaan voor het onderhoud van het gehuurde goed en zijn tuin, inboedel, zwembad, ….

Schade
De huurder is aansprakelijk voor schade aan het de vakantiewoning toegebracht door hemzelf en/of door zijn medehuurders dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden.
Bij vaststelling van enige schade bij aanvang van de huur heeft de huurder de verplichting dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder/eigenaar per mail: info@lacapella.be en aan de tussenpersoon: Al Vent. Indien de huurder geen opmerkingen maakt bij de aanvang van de huur zal alle schade welke de tussenpersoon Al Vent vaststelt na het einde van de huur onweerlegbaar vermoed worden schade te zijn veroorzaakt door de huurder.
Bij niet werking van toestellen of defecten in het algemeen zal de huurder onmiddellijk de tussenpersoon contacteren . Deze zal alles in het werk stellen om het defect zo snel mogelijk op te lossen, maar hij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de noodzakelijke herstellingen. De huurder kan evenmin een schadevergoeding of enige vorm van tussenkomst eisen van de verhuurder/eigenaar. 
De huurder erkent hierbij uitdrukkelijk verantwoordelijk te zijn voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, het niet in werking zetten van het binnen/buiten alarm, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.
Hierbij verklaart de huurder in dat verband dat hij verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid (familiale verzekering). Het aanwezige meubilair mag niet worden verplaatst.
De huurder mag in geen geval in lavabo s, toiletten, gootstenen,...zaken gooien of doorspoelen die het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen. Eventuele kosten voor ontstopping vallen volledig ten laste van de huurder.
Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de verhuurder/eigenaar. Als er iets beschadigd is, is het raadzaam om de gebroken stukken opzij te houden voor de tussenpersoon ter plaatse. Zo kan men vaststellen over welk gebroken of beschadigd stuk het gaat en voorkomt men discussies en misverstanden.

Inbegrepen
Eén pakket schoon bedlinnen per kamer en één set 3xhanddoeken per persoon per week gedurende de volledige huurperiode.
Wekelijkse poetsbeurt door het onderhoudsteam. De huurder kan de toegang niet ontzeggen aan hen die instaan voor het onderhoud van het gehuurde goed en zijn tuin, inboedel, zwembad, ….
We vragen om eigen strandlakens mee te nemen voor uitstapjes, het is niet toegestaan de handdoeken uit de woning mee te nemen.
Stookolie, WIFI, elektriciteit- en waterverbruik.

Het einde van het verblijf - eindschoonmaak
Eindschoonmaak zal gebeuren door een externe firma na het einde van de huur.
De huurders dienen de woning wel opgeruimd en netjes achter te laten. Alles dient op zijn oorspronkelijke plaats te staan. Er wordt geen vuile vaat achtergelaten. Koelkast en vuilnisemmers moeten leeg zijn bij vertrek.
Huisvuil, glas en papier kunnen gedeponeerd worden in de straatcontainers buiten het domein.
Indien dit niet het geval is, waardoor extra schoonmaak noodzakelijk is, zal de waarborg zonder betwisting ingehouden worden.

Parkeren
Er wordt een afgesloten parkeerruimte geboden voor 4 voertuigen. Parkeren rondom de woning is niet toegestaan. Het opstellen van tenten, caravans, mobilhomes e.d. op het volledige domein is ten strengste verboden.

Zwembad
Gebruik op eigen risico.
Gelet op de vigerende wetgeving in Spanje voor het gebruik van de zwembaden, heeft de verhuurder de beschikking over een goedgekeurde installatie.
De huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen van de beveiliging te volgen gedurende de duur van zijn verblijf.
Uiteraard blijft de huurder aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen en moet hij maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad te vermijden.
Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma in het zwembad.
Bij ongeval kan de verhuurder/eigenaar nooit aansprakelijk gesteld worden. De huurder zal de verhuurder/eigenaar vrijwaren van elke aanspraak.
Het zwembad wordt door een bevoegd persoon/firma gereinigd en onderhouden en de huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen op te volgen en deze persoon/firma toegang te verlenen.

Roken/vapen
In de gehele woning geldt een rookverbod. Rookmelders zijn aangebracht. Er zijn op meerdere plaatsen brandblusapparaten voorzien.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in en rond de vakantiewoning, en dit onder geen enkele omstandigheden. Indien er aanwijzingen zijn dat deze regel niet ernstig wordt genomen dan zal de totale waarborg ingehouden worden.

Haard
De haard is een pellethaard. Het reservoir enkel vullen met daarvoor bestemde pellets.
Het is verboden papier of andere brandbare materialen in de haard te gooien.
Wij vragen om het instructieformulier ter plaatse goed op te volgen.

Barbecue
Gelet op de vigerende wetgeving in Spanje is het ten strengste verboden te barbecueën tijdens de zomermaanden. Om bosbranden te voorkomen is dan ook elke andere vorm van open vuur ten strengste verboden. Gebruik van de gas barbecue is wel toegelaten en na gebruik ervan zal deze goed gereinigd worden.

Drankpartijen
Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.

Tariefwijzigingen
Huurtarieven kunnen gewijzigd worden zonder vooraankondiging.

Aansprakelijkheid
De verhuurder/eigenaar is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom de woning.
De verhuurder/eigenaar zijn tevens niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden.
Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle huurders of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen.
Constatering van overtredingen van één van de hierboven vermelde clausules, kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.

Klachten
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen de 24 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning per mail wordt gemeld aan de verhuurder/eigenaar of aan de tussenpersoon ter plaatse.
Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstig voordoet.
Elk geschil dat voortvloeit uit dit reglement wordt beslecht conform het Belgisch recht en zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de eigenaar.
Alle kosten hiervan zijn ten laste van de huurder.

De website maakt gebruik van cookies. accepteer